ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد قاینات و مدرس دانشگاه

2 استادیار روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران

چکیده

مطالعه حاضر باهدف اعتبار یابی پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی که توسط انجمن مطالعات طولی آمریکا با اقتباس از پرسشنامه‌های خودکارآمدی تحصیلی ریاضی لئو، کویرالا (2009) و می (2009) برای دانش‌آموزان دوره متوسطه تدوین‌شده بود. با توجه به نیاز و ضرورت، در جامعه آماری دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 98-97 اجرا شد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای بوده که از بین 24 مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس انتخاب شد تا به سؤالات پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی پاسخ دهند. با بررسی حجم اولیه و برای غلبه بر مشکل وجود تک داده‌های مفقوده، در نرم‌افزار آماری SPSS به کمک ماکرو و با روش Hot-Deck Imputation داده‌ها تکمیل و از 460 آزمودنی، پاسخ‌‌های 441 آزمودنی به‌عنوان حجم نمونه نهایی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش با استفاده از روش‌ها و نرم‌افزارهای آماری SPSS 21، LISREL 8.80 و R 3.6.1 در دو بخش توصیفی یافته‌ها و آزمون فرضیه پژوهش و مدل معادلات ساختاری در بخش مدل اندازه‌گیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته که RMSEA با مقدار کمتر از 0/08 و مقادیر تمامی شاخص‌های GFI، AGFI، NFI، NNFI و CFI بیش از 0/90 بوده که تأییدکننده روایی پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی برای دانش آموزان ابتدایی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of mathematical self-efficacy scale in elementary students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hasani 1
  • Reza Dastjerdi 2
  • Mohamadreza Asadi Yoonesi 3
  • Majid Pakdaman 4
1 Ph.D student of Educational Psychology, Azad University of Qainat Branch and lecturer of university
2 Assistant professor of psychology. Birjand university of medical sciences. Birjand. lran
3 Assistant professor. Department of psychology, University of Birjand, birjand, Iran
4 Assistant professor, Department of psychology, Qaenat branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to validate the Mathematical Self-efficacy Questionnaire developed by the American Longitudinal Studies Association based on the Liu & Koirala (2009), and May (2009) Mathematical Academic Self-efficacy Questionnaires for high school students. According to the need and necessity, the statistical population of Birjand's elementary school students was administered in the school year of 97-98. Multistage random cluster sampling was used to select 24 schools and from each schools select one class to answer the math self-efficacy questionnaire. In order to overcome the problem of missing single data, in SPSS statistical software, with the help of Hot-Deck Imputation method, data were completed and out of 460 subjects, 441 subjects answered as sample size. The final was analyzed. The findings of this study were analyzed using SPSS 21, LISREL 8.80 and R 3.6.1 statistical methods and two descriptive findings and the research hypothesis test and structural equation modeling in the measurement model section. The RMSEA was lower than 0.08 and all GFI, AGFI, NFI, NNFI, and CFI indices were above 0.90, confirming the validity of the math self-efficacy questionnaire for elementary students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • Elementary mathematical self-efficacy
  • Validity
  • Reliability