بررسی کارکرد افتراقی (DIF) سؤالات درس عربی رشته ریاضی آزمون کنکور سراسری (92-90) با توجه به تفاوت‌های زبانی آزمودنی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سنجش و اندازه گیری، روانشناسی ، آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تبیتی، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل کارکرد افتراقی سؤالات کنکور عربی رشته ریاضی و فیزیک تحت تأثیرتفاوت‌های زبانی دانش آموزان و تأثیر آن بر نتیجه آزمون بود. روش پژوهش توصیفی - از نوع تحلیل ثانویه بود به روش روش مبتنی بر نظریه سؤال- پاسخ بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک بود که در سال‌های 1390، 1391 و 1392 در این کنکور سراسری شرکت کرده بودند، برای نمونه‌گیری نیز استان اصفهان به‌عنوان گروه مرجع و استان‌های کردستان، آذربایجان و خوزستان به‌عنوان گروه هدف انتخاب شدند. ابزار پژوهش سؤالات عربی کنکور رشته ریاضی و فیزیک در سال‌های 1390-1391-1392 بود. نتایج نشان داد در سال 1390(14 سؤال)، سال 1391(15 سؤال) و سال 1392(19 سؤال) تحت تأثیر DIF از نوع یکنواخت قرار داشتند. برای بررسی تأثیر DIF بر نتیجه نهایی آزمون نیز ابتدا یک‌بار در حضور کلیه سؤالاتθ دانش آموزان با استفاده از نرم‌افزار Bilog-MG برآورد شد و در مرحله دوم سؤالات دارای کارکرد افتراقی از مجموعه سؤالات حذف شدند و مجدد θ دانش آموزان برآورد شد و با استفاده از t وابسته تفاوت‌ها قبل و بعد از حذف سؤالات دارای کارکرد افتراقی برآورد شد و نتیجه آنکه سؤالات دارای DIF بر نتیجه نهایی آزمون تأثیرگذاربود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difference Functional Analysis (DIF) Arabic Course Questions Maths Examination National General Test (2011-2013) Depending on the linguistic Dfferences between Subjects

نویسندگان [English]

  • Erfan Hosseini Samereh 1
  • Ali Moghadamzadeh 2
1 Psychometrics, Psychology, Islamic Azad University of Tehran Central, Tehran, Iran
2 Assistant Professor
چکیده [English]

The purpose of the present study was to analyze the differential function of Arabic exam questions in mathematics and physics under the influence of students' linguistic differences and their effect on the outcome of the test. The research method was descriptive - a kind of secondary analysis based on question-answer theory. The population of this study consisted of all students of mathematical physics students who participated in this university entrance exam in 2011-2013. Isfahan Province was selected as the reference group and provinces of Kurdistan, Azerbaijan and Khuzestan as target groups. The research tool was Arabic questionnaire on mathematics and physics in 2011-2013. The results showed that they were uniformly influenced by DIF in 2011 (14 questions), 2012 (15 questions) and 2013 (19 items). In order to examine the effect of DIF on the final result of the test, once all students 'questions were evaluated using Bilog-MG software. At the second stage, the questions with differential function of the set of questions were deleted and the students' re-evaluation was estimated using the The dependent differences of t before and after the removal of quadratic differential functions were estimated, and the result of the fact that DIF questions had an effect on the final result of the test

کلیدواژه‌ها [English]

  • differential function
  • questioning bias
  • global test
  • question-answer