ویژگی‌های روانسجی مقیاس شناخت اجتماعی در بین دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ازاد تهران جنوب

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 3. استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس شناخت اجتماعی در بین دانش آموزان انجام گرفت. این مطالعه در بین دانش آموزان شهر تهران انجام گرفت. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 307 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه‌ی پارنل(2016) بود. تمام عبارت‌های مقیاس ازنظر متخصصان تأثیر بیشتر از 5/1 دارند. نتایج نسبت روایی محتوا با نظر 15 تن از متخصصان 59/0 و شاخص روایی محتوا نیز 79/0 تا 81/0 به دست آمد. نتایج آزمون کرویت بارتلت بیان کننده همبستگی معنادار کافی بین سؤالات بود (۰۰۱/۰>P، 917/12952=Chi-square). همچنین نتایج به دست آمده از ملاک کیسر نشان داد بارهای عاملی برای هر ۶ عامل بزرگتر از 40/0 بوده که در کل 252/70 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند. تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که شاخص‌های روایی همگرا در ابعاد شش‌گانه مقیاس مورد مطالعه بیشتر از 5/0 می‌باشد. همچنین روایی واگرا نشان داد که میانگین واریانس استخراج شده هر کدام از ابعاد، بیشتر از بالاترین همبستگی آن با سایر سازه‌های مقیاس مورد مطالعه است. نتایج ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، به ترتیب بیشتر از 7۰/0و ۸۰/۰ برای این پرسشنامه به دست آمد. به طور کلی می‌توان گفت مقیاس شناخت اجتماعی از اعتبار کافی برای سنجش برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study was to investigate the psychometric properties of the Social Cognition Scale among students

نویسندگان [English]

  • Masoume pashanejati 1
  • reza nikbakhsh 2
  • farideh sharififar 3
1 Faculty of Physical Education, Azad University, South Tehran
2 Associate Professor, Department of Physical Education, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Social Cognition Scale among students. This study was performed among students in Tehran. Using Morgan table and available sampling method, 307 people were selected as a statistical sample. The instrument used in this study was the Parnell Questionnaire (2016). All scale expressions have an impact of more than 1.5 according to experts. The results of content validity ratio with the opinion of 15 experts were 0.59 and content validity index was 0.79 to 0.81. The results of Bartlett sphericity test showed a sufficiently significant correlation between the questions (P <0.001, Chi-square = 12952/917). Also, the results obtained from Kaiser criterion showed that the factor loads for all 6 factors were greater than 0.40, which explains 70.252% of the total variance. Confirmatory factor analysis showed that the convergent validity indices in the six dimensions of the studied scale are more than 0.5. Also, divergent validity showed that the mean variance extracted from each dimension is higher than its highest correlation with other constructs of the studied scale. The results of Cronbach's alpha coefficients and composite reliability were more than 0.70 and 0.80 for this questionnaire, respectively. In general, it can be said that the scale of social cognition is sufficiently valid for measurement

کلیدواژه‌ها [English]

  • validation
  • psychometrics
  • social cognition