ابزارسازی برای سنجش عوامل موثر بر کنترل اجتماعی حریم شکنی های فرهنگی سایبری در میان کاربران رسانه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد تمام گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
ارتباطات کامپیوتر- واسط، با وجود تمامی منافعی که برای زندگی انسان ها داشته است، زمینه ای مستعد برای رفتارهای حریم شکن فراهم آورده است. حریم شکنی، رفتاری است که از مرزها، قراردادها، قوانین و رویه های مقبول فراتر می رود. نحوه مقابله جوامع با این رفتارهای حریم شکن و روش های کنترل اجتماعی که برای کاهش آن ها و تقلیل اثرات سوء آن ها بر جامعه به کار می بندند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این روی، پژوهش حاضر با هدف ابزارسازی برای سنجش عوامل موثر بر کنترل اجتماعی حریم شکنی های فرهنگی در فضای سایبری صورت گرفته است. در این پژوهش، شش گام ابزارسازی، شامل 1) شناسایی و استخراج سازه ها از ادبیات، 2) سنجش روایی سازه ها و متغیرها، 3) سنجش روایی منبع گویه ها، 4) سنجش پایایی پیشینی و 5) پایایی پسینی، 6) سنجش روایی سازه، و نیز نتایج حاصل از اجرای ابزار از جمله نیکویی برازش مدل نهایی و تحلیل قدرت، ارائه شده اند. نتایج فرآیند ابزار سازی، روایی و پایایی قابل قبولی برای ابزار نشان داد. گام های مطرح شده در پژوهش حاضر، می تواند به توسعه ابزارهای بهتری توسط پژوهشگران منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instrumentation for the Measurement of Factors Affecting Social Control of Cybercultural Transgressions among Social Media Users

نویسندگان [English]

  • Shalaleh Meraji Oskuie 1
  • Kamran Mohamadkhani 2
  • Ali Delavar 3
  • Ali Akbar Farhangi 4
1 Department of Media Management, Faculty of Management and Economics, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Higher Education Administration, Faculty of Management and Economics, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Psychometrics, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Despite all the advantages to human life, computer-mediated communication has provided a fertile ground for transgressive behaviors. Transgression is a behavior that goes beyond boundaries, conventions, laws, and accepted practices. The way societies confront transgressive behaviors, and the social control methods they employ to decrease these behaviors and reduce their mal-effects are of a high significance. Hence, the current research aimed at instrumentation for the measurement of the factors affecting social control of cybercultural transgressions. In the current research, six steps of instrumentation are presented as follows: 1) Identification and extraction of constructs from literature; 2) Validation of constructs and variables; 3) Validity assessment of item pool; 4) A priori reliability and 5) Post hoc reliability assessment; 6) Construct validity assessment; and also, the results of the instrument implementation including final model’s goodness-of-fit, and power analysis are presented. The results of instrumentation process showed an acceptable validity and reliability for the instrument. The steps outlined in the current research can lead to development of better instruments by researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instrumentation
  • Validity
  • Reliability
  • Social Control
  • Cybercultural Transgressions