بررسی ویژگی‌های روا‌ن‌سنجی پرسش‌نامه پذیرش و عمل مربوط به کار (WAAQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر (مرکز کلاله)، آزادشهر، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

چکیده
ارزیابی مناسب‌ انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بافت‌های گوناگون می‌تواند قویاً با متغیرهای مربوط به آن بافت در ارتباط باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل مربوط به کار در کارکنان دانشگاه سمنان در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه سمنان در سال 1397 بود که براساس ملاک‌های ورود به مطالعه و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 241 نفر انتخاب شدند. نسخه اصلی پرسشنامه از طریق روش استاندارد Backward-Forward از انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد. جهت بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این پرسشنامه همانند نسخه اصلی، یک پرسشنامه تک عاملی می‌باشد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه برای کل پرسشنامه 871/0 به دست آمد. براساس نتایج به‌دست آمده، به نظر می‌رسد نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل مربوط به کار جهت ارزیابی انعطاف پذیری روان‌شناختی در بافت شغلی، مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of psychometric properties of Work-related Acceptance and Action Questionnaire in university’s staffs

نویسندگان [English]

  • mohammad sadegh sarizadeh 1
  • Parviz Sabahi 2
  • Fatemeh Akbari 3
1 Department of psychology, college of human science,Azadshahr Branch,Islamic Azad University,Azadshahr,Iran
2 Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Proper evaluation of psychological flexibility in various tissues can be strongly correlated with the variables associated with that tissue. Therefore, aim of current study was the Study of psychometric properties of the Persian version of Work-related Acceptance and Action Questionnaire in the staff of Semnan University in 2018. The statistical population of the study was the included all employees of Semnan University in 2018. Based on the criteria for entering the study and with using multi-stage cluster sampling, 241 people were selected. The original questionnaire was translated from English to Persian by method of Backward-Forward. To evaluate the psychometric properties of the questionnaire, exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and Lisrel softwares were used. The results of this study showed that this questionnaire, like the original version, is a one-factor questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.871 for the whole questionnaire. Based on the results, it seems that Persian version of Work-related Acceptance and Action Questionnaire is the appropriate to evaluate the psychological flexibility in the job context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Flexibility
  • Factor Analysis
  • Staff
  • Semnan University