ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب‌شناسی شخصیت (DAPP-BQ) در بانوان شناگر نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در این پژوهش به «ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) در بانوان شناگر نخبه» پرداخته می­شود. روش پژوهش در حیطه تحقیقات روش­شناختی بوده و روان­سنجی می­باشد. جامعه را تمامی بانوان شناگر نخبه تشکیل می­دهند که تعداد 120 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می­باشد. به منظور تعیین ضرایب اعتبار با تأکید بر تجانس درونی سؤالات از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با استفاده از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون و به منظور تعیین ضرایب ثبات از روش آزمون- بازآزمون استفاده شده است؛ همچنین، به منظور بررسی روایی ملاکی از فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) استفاده گردید. جهت بررسی روایی سازه نیز از روش تحلیل عامل از نوع سلسله مراتبی استفاده و یافته­ها نشان داد که تمامی ضرایب اعتبار حاصله از روش آلفا کرانباخ بالاتر از 0/76 می­باشند. همچنین، ضرایب اعتبار حاصل از روش دو نیمه کردن آزمون در تمامی مقیاس­ها بالاتر از 0/80 بوده و مشخص گردید ضرایب اعتبار مقیاس­های پرسشنامه مذکور، در حد مطلوب می­باشند. ضریب ثبات مقیاس­های پرسشنامه مذکور نیز بالاتر از0/87 می­باشند. همچنین، در بررسی روایی ملاکی مشخص گردید پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت با فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی مینه­سوتا-2 در بانوان شناگر نخبه دارای ضرایب همبستگی 0/59 است. در نهایت، با استفاده از مدل تحلیل عامل مشخص گردید که پرسشنامه مذکور شامل 16 مقیاس بوده که این 16 مقیاس در چهار عامل «بی­نظمی هیجانی»، «رفتار غیراجتماعی»، «اجتناب اجتماعی» و «اجبارگری» جای گرفته­­اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Shohreh Shokrzadeh 1
  • Kambiz Kamkari 2
1 PhD in Psychology and Education of Exceptional Children, Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 PhD in Psychology and Education of Exceptional Children, Associate Professor, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a