بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس فرسودگی شغلی در داوران فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

2 استاد، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

چکیده

پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ رایج ترین ابزار سنجش فرسودگی شغلی است. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ در بین داوران حرفه ای فوتبال و فوتسال کشور بود. جامعه‏ آماری این پژوهش را کلیه داوران مرد و زن فعال در لیگ های برتر و دسته اول فوتبال و فوتسال کشور شامل 341 نفر (229 داور مرد و112 داور زن ) تشکیل دادند. نمونه برابر کل جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شد. برای بررسی روایی این مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های تحلیل عاملی نشان داد که سؤالات این مقیاس از بارهای عاملی بالایی برخوردار هستند و تا حد زیادی با پرسشنامه و یافته های پژوهشهای دیگر همخوان است. همچنین، پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ در مرحله آزمون و بازآزمون مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ قابلیت استفاده برای سنجش فرسودگی شغلی داوران را نیز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigatoin of factor structure, validity and reliability of Maslach Burnout Inventory ( MBI ) among Football referees

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Shams Ravandi 1
  • Hasanpasha Sharifi 2
  • Hamzeh Gangi 2
1 Phd in Psychology , Islamic Azad University, Roodehen Branch, Iran
2 Professor, Department Of Psychology , Islamic Azad University, Roodehen Branch, Iran
چکیده [English]

Maslach Burnout Inventory is the most commonly used measure of burnout. The main purpose of this study was to investigate validity and reliability of Maslach Burnout Inventory among professional Football and Futsal referees of the country. The Statistical Society of this study consisted of all active male and female referees in the Premier League and first Division Football and Futsal of the country in including 341 persons ( 229 male and 112 female referees ). The Sample was considered equal to the entire studied society.To verify the validity of this scale, confirmatory factor analysis method was used and for reliability analysis, Cronbach's alpha was used. Factor analysis findings showed that the questions of this scale have high factor load and largely correspond to the questionnaire and findings of other research. Also, the reliability of this tool is confirmed by Cronbach's alpha at the test and retest stage. The results of this study indicate that MBI can be used for measuring of burnout among referees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job burnout
  • Validity
  • Reliability
  • Referees