ویژگی‌های روانسنجی آزمون کلورادو (CLDQ) در هنرجویان هنرستان های پسرانه شهر رودهن در سال تحصیلی 98-97

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون کلورادو (CLDQ) انجام شد. در این میان هنرجویان هنرستان‌ها به دلیل ماهیت رشته تحصیلی‌شان، بایستی از پشتکار، تمرکز بر هدف، تعمق و ژرف‌نگری و قدرت حل مسئله بالایی برخوردار باشند تا بتوانند به اهداف برنامه های درسی رشته‌های فنی و حرفه ای دست یابند. روش پژوهش، تحلیل عاملی اکتشافی بود. جامعه آماری شامل 367 نفر از هنرجویان هنرستان های پسرانه شهید چمران و آیت الله رفسنجانی در سال تحصیلی 98-97 در شهر رودهن بود و بعد از غربالگری،120 نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اعتبار پرسشنامه‌ کلورادو با ضریب آلفای کرونباخ برابر با 90/0 و با استفاده از روش بازآزمایی94/0 می باشد که نشان از همسانی درونی و پایایی بالا است. سه عامل را آشکار شد که هر پنج عامل خواندن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و مشکلات فضایی و ریاضی را شامل می شود. با توجه به نتایج بدست آمده این مقیاس از روایی و پایایی بالایی برخوردار است و می تواند به عنوان یک ابزار خودسنجی مفید برای اختلالات یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Colorado Test (CLDQ) in the students of Roodehen male vocational schools in the academic year of 97-98

نویسندگان [English]

  • Ghadir Ghadiri Alamdari 1
  • Hossein Bigdeli 2
  • Reza Hosseinpour 3
1 PhD candidate, Psychology and Guidance Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Psychology Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Tehran East Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Educational Sciences Department, Faculty of Social and cultural sciences, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Colorado test (CLDQ). Due to the nature of their field of study, vocational school students must have perseverance, focus on purpose, perceptiveness and deep problem-solving power in order to achieve the goals of vocational schools curricula. The research method was exploratory factor analysis. The statistical population included 367 students of Shahid Chamran and Ayatollah Rafsanjani male' vocational schools in the academic year of 97-98 in the city of Roodehen. After screening, 120 people were selected by convenience sampling. The validity of the Colorado questionnaire with Cronbach's alpha coefficient is 0.90 and using the retest method is 0.94, which indicates high internal consistency and reliability. Three factors were identified, which included all five factors of reading, social cognition, social anxiety, and spatial and mathematical problems. According to the obtained results, this scale has high validity and reliability and can be used as a useful self-assessment tool for learning disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • validity
  • reliability
  • Colorado test