اعتبار و روایی پرسشنامه شعردرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام خمینی(ره)- شهرری

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام خمینی(ره)- شهرری

3 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون شعردرمانی که یک ابزار مناسب، پایا و دقیق برای سنجش باشد، تدوین شده است. روش پژوهش، توصیفی و اکتشافی است و نمونه آماری این پژوهش شامل شهروندان متاهل و مجرد، دارای مدرک تحصیلی از زیردیپلم تا دکتری با بازه سنی ۱۱ تا ۶۵ سال شهر تهران در سال ۱۳۹۹ بود. که تعداد ۳۰۱ نفر به صورت در دسترس انتخاب شد. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت غیر تصادفی و به صورت در دسترس بود؛ برای بدست آوردن روایی محتوا از نوع صوری پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شد، که روایی صوری آن تایید گردید. پایایی آزمون دو روش ضریب آلفای کرونباخ و دونیمه کردن آزمون استفاده گردید. نتایج حاصل عدد 92/0 برای آلفای کرونباخ را نشان داد که بیانگر پایایی بسیار خوبی برای پرسشنامه بود، بعد از آن تک آلفای تک تک سوالات نیز با نمره کلی بررسی و تمامی سوالات نیز نمرات خیلی خوبی داشتند که نیاز به حذف سوالات نبود. در ادامه از روش دو نیمه کردن آزمون استفاده شد و سپس از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که 79/0 را نشان می‌داد که بیانگر ارتباط بسیار خوبی برای پرسشنامه محسوب گردید. لذا پرسشنامه فوق از روایی و پایای مناسبی برخوردار است و می توان در سنجش شعر درمانی از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and validity of the Poetry Therapy Questionnaire

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Salahi 1
  • soheila khaleghitabar 1
  • Mohadeseh Aghabarari Gavzani 2
  • mahsa zolfaghari 2
  • zahra tarighatram 2
  • mahdi gholamiyan 3
  • shokofeh golrokhian 2
1 Lecturer, Department of Psychology, Islamic Azad University, Imam Khomeini Branch - Shahrari
2 Graduate of Islamic Azad University, Imam Khomeini Branch - Shahrari
3 Graduated from Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

۱۱۲۳/۵۰۰۰
The present study was developed with the aim of constructing and validating a poetry therapy test that is a suitable, reliable and accurate tool for assessment. The research method is descriptive and exploratory and the statistical sample of this research includes married and single citizens, with a degree from undergraduate to doctorate with an age range of 11 to 65 years in Tehran in 1399. 301 people were selected as available. The data collection method was also non-random and available; To obtain the content validity of the questionnaire, the opinions of the supervisor and several other professors, specialists and experts were used, which confirmed the face validity. Reliability of the test Two methods of Cronbach's alpha coefficient and halving the test were used. The results showed the number 0.92 for Cronbach's alpha which indicates a very good reliability for the questionnaire. Then the test was halved and then Pearson correlation method was used which showed 0.79 which showed a very good relationship for the questionnaire. Therefore, the above questionnaire has good validity and reliability and can be used to assess poetry therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Making"
  • "Standardization"
  • "Poetry Therapy"