پرخاشگری سایبری در نوجوانان: یک مطالعه روانسنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سنجش و اندازه گیری/روان شناسی و علوم تربیتی/علامه طباطبایی/تهران/ایران

2 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)،دانشگاه تهران،تهران .دانشجو دکترا

چکیده

پرخاشگری سایبری یک از مشکلات سازگاری دوره نوجوانی است که توجه پژوهش گران را در محیط مدارس و بیرون
از مدارس به خود معطوف کرده، و نوعی از خشونت است که به صورت تکراری و در طول زمان با استفاده از
وسایل الکترونیکی توسط افراد قلدر در فضای سایبری اتفاق می افتد و اثرات نامطلوبی برجای می گذارد.پژوهش حاضر باهدف مطالعه روان سنجی پرسشنامه پرخاشگری سایبری نوجوانان در بین دانش آموزان ایرانی انجام شد. نمونه پژوهش 386 نفر از دانش آموزان (219 دختر و 167 پسر) شهر زنجان بودند؛ روش نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای استفاده شد که نمونه منتخب پرسشنامه پرخاشگری سایبری (CYBA) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که پرسش‌نامه شامل 3 عامل است که درمجموع 45/66 درصد از واریانس کل را تبیین نمود و همسانی درونی کل پرسش نامه به روش ضریب امگا، 90/0 به دست آمد و همچنین نتایج همبستگی منفی این پرسش نامه با مقیاس همدلی و همبستگی مثبت با مقیاس تکانش گری شاهدی بر روایی همزمان این مقیاس بود. در ادامه، نتایج نشان داد که در بروز پرخاشگری سایبری در بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. این مطالعه تأییدی بر قابلیت اعتماد و مناسب بودن پرسش نامه جهت سنجش پرخاشگری سایبری در جامعه دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber-Aggression in Adolescents: A Psychometric Study

نویسندگان [English]

  • asghar minaei 1
  • behrooz kazemi dana 2
1 Assessment and Measurement (Psychometrics). Ph.D. Allamah Tabatabai University/Tehran/Iran
2 Assessment and Measurement (Psychometrics), University of Tehran, Tehran. Ph.D. Student
چکیده [English]

Cyber- aggression is one of the compatibility problems of the youth that has attracted the attention of the investigators at schools and out of school , and it is a sort of violence that occurs repeatedly and over time using electronic equipment. The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Cyber- aggression questionnaire for Adolescents among Iranian students . The sample size consisted of 386 students ( 167 boys and 219 girls ) from Zanjan city , were selected using Multi - Stages cluster sampling . The results of exploratory factor analysis showed that this questionnaire had 3 factors which in total determined 66.45% of the total variance and Obtained Internal consistency Total questionnaire by Omega coefficient . 90 % and The results also showed that a Negative correlation of this questionnaire with empathy scale and Positive correlation with impulsivity scale This was a Witness for the Criterion Validity of this scale . The results showed there is a significant difference between girls and boys in cyber- aggression. This study confirms the reliability and appropriateness of the questionnaire for measuring cyber - aggression among students .
Keywords : aggression ، cyber، psychometric ، validity، adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: aggression
  • cyber
  • psychometric
  • validity
  • adolescents