ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سوق دهنده‌ها در دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-دانشگاه الزهرا-تهران-ایران

2 گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 گروه مشاوره وراهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا،تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی مقیاس سوق دهنده‌ها (وینفیلد، ادواردز و ردی 2012) و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن در بین دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی به منظور بررسی ویژگی‌های روان سنجی ابزار و جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های تهران، الزّهرا و دانشگاه آزاد تهران مرکز در سال ۱۳۹8 بود که از میان آن‌ها 287 نفر از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، شاخص روایی محتوا، نسبت روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. آلفای کرونباخ برای همه مقیاس‌ها از 60/0 بالاتر بود، نتایج پایایی مرکب آزمون 88/0 بود. نسبت روایی محتوا بیشتر از 64 درصد و شاخص روایی محتوا بیشتر از 79 درصد بود که نشان از روایی محتوای مناسب مقیاس داشت. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که بار عاملی گویه‌ها بیشتر از 3/0 است و تمام مسیرها از گویه‌ها به متغیر پنهان در سطح 001/0 معنادار بودند و مقیاس از روایی سازۀ مناسبی برخوردار است. شاخص خی دو بر درجۀ آزادی با مقدار 83/1 (001/0p=)؛ نیکویی برازش 92/0، برازش تطبیقی 91/0، برازش نرم شده 90/0، ریشه میانگین خطای برآورد 54/0 در محدودۀ قابل‌ قبولی قرار داشتند. نتیجه تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که که پرسشنامه سوق دهنده‌ها دارای یک ساختار 5 عاملی است. با توجه به مطلوب بودن خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سوق دهنده‌ها، می‌توان استفاده از آن را به متخصصان حوزه روان‌شناسی و مشاوره در موقعیت‌های پژوهشی و تشخیصی پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of Drivers Questionnaire in Iranian Students

نویسندگان [English]

  • gashav sharifi 1
  • Abbas Abdollahi 2
  • simin Hosseinian 3
1 Department of Counselling -Al-zahra University-Tehran-Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of Counseling-Faculty of Education and Psychology, -Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of Drivers Questionnaire in Iranian Students

Abstract

The purpose of the present study was to prepare a Persian version of the Drivers Questionnaire (Winfield, Edwards, and Reddy, 2012) and to investigate its psychometric properties among university students. The research method was testing and its statistical population was all undergraduate, master and Ph.D. students of Tehran, Al-zahra and Azad universities in 2020. Of these, 287 were selected through available sampling. The data were analyzed using Cronbach's alpha indices, composite reliability, content validity index, content validity ratio, and confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha was 0.60 for all drivers’ Questionnaire standards. Also, the composite reliability scores 88%. CVR was more than 62% and CVI more than 79%, indicating good content validity of the scale. The results of confirmatory factor analysis showed that factor loadings were greater than 0.3 and all paths from items to hidden variables were significant at the .001 level and the scale had appropriate construct validity. CMIN/DF 1/83 (p=.001); GFI 0.92, CFI 0.91, NFI 0.90, and RMSEA 0.54 were within acceptable thresholds. Given the desirable psychometric properties of the Persian version of the Drivers Questionnaire, it can be suggested to psychologists and counselors in research and diagnostic situations.

Keywords: Accreditation, Factor Analysis, Psychometric Assessment, Drivers Questionnaire

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords
  • Accreditation
  • Factor Analysis
  • Psychometric Assessment
  • Drivers Questionnaire