ویژگی های روان سنجی عزت نفس روزنبرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

چکیده

در جامعه امروزی بین یک دوم تا یک سوم از نوجوانان به ویژه در اوایل دوره نوجوانی با مشکل عزت نفس روبرو هستند. از آنجا که عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی از دبستان تا پایان دوره تحصیلی تاثیر دارد و شواهد قابل توجهی نشان می دهد بین عزت نفس پایین با افسردگی، افت تحصیلی وحتی عضویت در گروه های اخلال گر در مدرسه رابطه وجود دارد.علاوه براین پژوهش ها نشان دادندکه عزت نفس بالا با پیشرفت تحصیلی وموفقیت شغلی از یک سو و رابطه بین عزت نفس پایین با شکست تحصیلی، افسردگی، اضطراب، خشونت ومصرف مواد مخدر را از سوی دیگر تایید کرده اند لذا داشتن پرسشنامه ایی با هنجار ایرانی ضروری می باشد. در این پژوهش ویژگیهای روان سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ بررسی شده است. یک گروه نمونه از سه منطقه آموزش و پرورش مناطق 2، 4 و 21 با حجم300 نفر از طریق نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای از دبیرستان های پسرانه شهر تهران انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ پاسخ دادند. این پرسشنامه شامل10 سوال بود که عامل کلی احساس ارزشمندی شخص را مورد ارزیابی قرار می دهد. شاخص کفایت نمونه برداری 83/0 و 001/0 determinant= به دست آمد . نتایج ما نشان داد که پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ دو عامل عزت نفس مثبت و عزت نفس منفی را شامل می شود. 47 درصد از عزت نفس توسط این دو عامل تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rosenberg Self-esteem Psychometric Characteristics

نویسندگان [English]

  • fatemah ziaei 1
  • Horieh Ghanbari 2
1 Azad University Research Sciences Branch
2 Islamic Azad University of Roodehen
چکیده [English]

In today's society, between one-second and one-third of adolescents have problems with self-esteem, especially in their early teens. Since self-esteem affects academic achievement from elementary school to the end of the academic year, there is considerable evidence that there is a relationship between low self-esteem and depression, academic decline, and even disruptive school membership. They found that high self-esteem with academic achievement and job success on the one hand and the relationship between low self-esteem with academic failure, depression, anxiety, violence, and drug abuse on the other hand confirmed that having an Iranian-standard questionnaire was necessary. In this study, psychometric properties (reliability and validity) of Rosenberg Self-Esteem Scale Questionnaire were investigated. A sample group of three districts of education 2, 4 and 21 with a sample size of 300 were selected through multi-stage cluster sampling from boys' high schools in Tehran. Students responded to the Rosenberg Self-Esteem Scale Questionnaire. The questionnaire consisted of 10 questions that assessed the overall factor of feeling valued. Sampling adequacy index was 0.83 and determinant = 0.001, respectively. Our results showed that the Rosenberg self-esteem questionnaire included two factors of positive self-esteem and negative self-esteem. 47% of self-esteem is explained by these two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • Rosenberg self-esteem
  • Students