اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان شناسی واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس،ایران

2 نویسنده مسؤل ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ، ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه هرمزگان ، بندرعباس، ایران

4 گروه روانشناسی ، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک اختلال روان پزشکی، با ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و معنوی یکی از مشکلات عصر حاضر است. مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن، پدیده مزمن و بازگشت پذیری است که آسیب جدی جسمانی، مالی، خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد. افرادی که سوء مصرف مواد مخدر دارند اغلب در مقابله با حل مسائل خویش ناتوان هستند و از درجه پایین بهزیستی روان شناختی برخوردار می باشند. به همین منظور مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است تا روش های درمانی، هر چه بیشتر بتواند جهت کمک به فرد مبتلا موفق باشد و تا حد ممکن درصد عود بیماری کاهش یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز ترک اعتیاد شیراز بود. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و روش نمونه گیری هدفمند و جایگزینی تصادفی در دو گروه 20 نفری شامل گروه کنترل و گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف بود که با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) و با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد. نتایج بدست آمده از آنالیز کواریانس نشان از آن دارد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش بهزیستی روان شناختی در معتادان می گردد(05/0P<). نتایج فوق نشان می دهد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، درمان موثری برای بهبود بیماران مبتلا به اعتیاد می باشد و می توان از این شیوه درمانی در کنار سایر روشهای دارویی استفاده نمود.
واژه های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بهزیستی روان شناختی، معتاد، متادون

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Terapy Psychiatric Well-Being of Metadone-Maintained Drug Addicts Treated

نویسندگان [English]

  • sareh peyman 1
  • mahin askari 2
  • abdolvahab samavi, 3
  • azita amirfakhraei, 4
1 Ph.D Student of Educational Psychology Department of Psychology Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas , Iran
2 Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
3 Department of Educational Sciences Faculty of Humanities University of Hormozgan. Bandar Abbas. Iran
4 Department of Psychology Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas , Iran
چکیده [English]

Drug addiction as a psychiatric disorder with biological, psychological, social and spiritual dimensions is one of the problems of the present age.drug use and the phenomenon of addiction it is a chronic and reversible phenomenon that causes serious physical, financial, family and social harm. People who abuse drugs are often unable to cope with their problems and have a low degree of psychological well- being. For this reason many studies have been done in this fild so that treatment methods can be as successful as possible to help infected person and reduce the disease as much as possible.The aim of this study includes the effectiveness of community-wide psychological therapies for addiction treatment. Is rooted. Which includes addicted people. The aim of this study was to compare the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on psychological well-being in methadone maintenance (MMT) addicts in Shiraz addiction treatment centers. The results of analysis of covariance indicate that treatment with acceptance and commitment therapy based on increases psychological well-being in addicts (P <0.05). The above results show that the treatment based on acceptance is an effective treatment for the recovery of patients with addiction and this method can be used along with other drug methods.
Keywords: addiction, Acceptance and Commitment Therapy, psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Acceptance and Commitment Therapy
  • psychological well-being
  • Maintence tretment
  • Methadone