هنجاریابی مهارت‌های درک‌مطلب خواندن در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، هنجاریابی مهارت­های درک‌مطلبخواندن در یادگیرندگان مقاطع مختلف تحصیلی است.
روش: در این پژوهش، روش نمونه­گیری به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای است که از نواحی سه گانۀ آموزشی شهر ایلام انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از پارامترهای سؤال آزمون بر اساس مدل راش استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که آزموندرک‌مطلبدارای روایی مناسب و پایایی مطلوب است. در این آزمون حساسیت و دقت به ترتیب 98. و 95. به‌دست آمد. پارامترهای دشواری سؤال بر اساس مدل راش نشان داد که اغلب سؤال­ها دارای دشواری مطلوب هستند و با مدل برازش کامل دارند. منحنی تابع آگاهی آزمون هم نشان داد که آزمون درک‌مطلبدارای کاربردی مناسب در سطوح مورد نظر هستند.
نتیجه­گیری: در این پژوهش آزمون درک‌مطلبدارای ویژگی­های روان­سنجی مناسب برای تشخیص مشکلات و نارسایی‌های درک‌مطلبخوانده شده برای یادگیرندگان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normalization of Reading Comprehension Skills in Studentsof Ilam city

نویسنده [English]

  • Zeynab Mihan Dost
چکیده [English]

Abstract
Introduction: the purpose of reading is, understanding, and making sense of text. All the training in reading should be used to develop the ability to comprehend. Problems with are comprehension very difficult and require regular effort, slow and steady between the learner and instructor. Method: in this study, the cluster sampling is used from three educational areas of Ilam city. In this study for analysis of data, the parameter of item response theory based Rasch model was employed. Results: results of this research indicated that, comprehension test have reached a high validity and appropriate reliability. Furthermore this study shows that, accuracy and sensitivity, are .95 and .98 respectively. Also based on Rasch model difficulty parameters are well suited for the investigation of comprehension test and Rasch model fits to . Moreover, test information function curve shows that comprehension test is desired.
Conclusion: in this study compreh‌ension test have psychometric properties suitable to identify the problems and comprehension failures for learners to read.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: comprehension reading
  • Rasch
  • item response theory
  • Standardization