هنجاریابی مهارت‌های درک‌مطلب خواندن در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، هنجاریابی مهارت­های درک‌مطلبخواندن در یادگیرندگان مقاطع مختلف تحصیلی است.
روش: در این پژوهش، روش نمونه­گیری به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای است که از نواحی سه گانۀ آموزشی شهر ایلام انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از پارامترهای سؤال آزمون بر اساس مدل راش استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که آزموندرک‌مطلبدارای روایی مناسب و پایایی مطلوب است. در این آزمون حساسیت و دقت به ترتیب 98. و 95. به‌دست آمد. پارامترهای دشواری سؤال بر اساس مدل راش نشان داد که اغلب سؤال­ها دارای دشواری مطلوب هستند و با مدل برازش کامل دارند. منحنی تابع آگاهی آزمون هم نشان داد که آزمون درک‌مطلبدارای کاربردی مناسب در سطوح مورد نظر هستند.
نتیجه­گیری: در این پژوهش آزمون درک‌مطلبدارای ویژگی­های روان­سنجی مناسب برای تشخیص مشکلات و نارسایی‌های درک‌مطلبخوانده شده برای یادگیرندگان است.
 

کلیدواژه‌ها