روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی

2 استاد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سواد رایانه‌ای سون، راب و کاریس میادجی (2011) در دانشجویان مجازی و غیر مجازی دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 1393 بود. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه­ای استفاده شد (250=  n). شرکت‌کنندگان دو پرسشنامه سواد رایانه­ایِ سون و همکاران و سواد کامپیوتری هرزگو کیندزمولر را تکمیل کردند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش عامل‌یابی محور اصلی و چرخش واریماکس، دو عامل منسجم و معنی‌دار برای پرسشنامه سواد رایانه­ای شناسایی شد. عامل اول تحت عنوان کاربرد و عامل دوم تحت عنوان توانایی نامگذاری شد. این دو عامل 27/46 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند. همبستگی این مقیاس با پرسشنامه سواد رایانه‌ای هرزگو کیندزمولر (791/0) مثبت و معنی‌دار بود و همسانی درونی (869/0=α) و پایایی آن به روش بازآزمایی (958/0 ) هم در سطح رضایت­بخشی بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمره­های دانشجویان مجازی در نمره کل آزمون سواد کامپیوتری از میانگین دانشجویان غیر مجازی بیشتر است (01/0p < ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The consideration of validity and reliability of computer literacy and its comparison among virtual and non-virtual students.

نویسندگان [English]

  • leila leila bagher por 1
  • khadijeh abolmaali 2
  • ali akbar seyf 2
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate validity and reliability of Son, Robb, Charismiadji's computer literacyquestionnaire among virtual and non-virtual students inScience and Technology University of Tehran in 2013. A random-stratified method was applied to select the sample (n=250). Participants completed two questionn- aires: Sonand et al.'s Computer Literacy Scale (2011) and Herczeg and Kindsmüller'scomputer literacy test. Based on The results of exploratory factor analysis with principal axis factoringmethod and Varimax rotation was identified two integrative and significant factors. The first and second factors were named application and ability, respectively. These two factors were explained 46.279% of total variance of this test. The correlation of this test with Herczeg  and Kinds- müller's computer literacy test was significant and positive (.791) and also its internal consistency (α= 0.869) and test -retest reliability (r=0.958) were satisfactory. The results of multivariate analysis of variance indicated that virtual students had better function in terms of computer literacy in comparison with the non-virtual students (p<.01)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: virtual education
  • computer literacy
  • application
  • ability
  • Validity
  • Reliability