روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی

2 استاد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سواد رایانه‌ای سون، راب و کاریس میادجی (2011) در دانشجویان مجازی و غیر مجازی دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 1393 بود. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه­ای استفاده شد (250=  n). شرکت‌کنندگان دو پرسشنامه سواد رایانه­ایِ سون و همکاران و سواد کامپیوتری هرزگو کیندزمولر را تکمیل کردند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش عامل‌یابی محور اصلی و چرخش واریماکس، دو عامل منسجم و معنی‌دار برای پرسشنامه سواد رایانه­ای شناسایی شد. عامل اول تحت عنوان کاربرد و عامل دوم تحت عنوان توانایی نامگذاری شد. این دو عامل 27/46 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند. همبستگی این مقیاس با پرسشنامه سواد رایانه‌ای هرزگو کیندزمولر (791/0) مثبت و معنی‌دار بود و همسانی درونی (869/0=α) و پایایی آن به روش بازآزمایی (958/0 ) هم در سطح رضایت­بخشی بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمره­های دانشجویان مجازی در نمره کل آزمون سواد کامپیوتری از میانگین دانشجویان غیر مجازی بیشتر است (01/0p < ).

کلیدواژه‌ها