استانداردسازی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا- نوجوان (MMPI-ARF) در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق‌قلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

2  - نویسنده مسئول: دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

این تحقیق به «استانداردسازیMMPI-ARFفرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندمحوری مینه­سوتا- نوجوان در دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق­قلا» پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا نوجوان (MMPI-ARF) در دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قلا دارای ویژگی­های روان­سنجی مطلوب است؟ روش تحقیق در حیطه تحقیقات روش­شناختی با تأکید بر روان­سنجی قرار می­گیرد. جامعةآماری تمامی دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق­قلا به تعداد 3239 نفر (1056 نفر دانش­آموز دختر، 1699 نفر دانش­آموز پسر و 34 نفر دانش­آموز مدرسه غیرانتفاعی پسر) هستند، که تعداد 100 نفر با روش نمونه­گیری در دسترس، به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم بازسازی شده شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا- نوجوان (MMPI-ARF) است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با تأکید بر تجانس درونی سؤال‌ها از دو روش آلفای کرانباخ و روش آزمون- بازآزمون در راستای بررسی ضریب ثبات استفاده شده است. برای بررسی ضرایب روایی از روایی ملاکی از نوع هم‌زمان استفاده شده که به این منظور از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) و همبستگی دو پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در نهایت، از روایی سازه از نوع سلسله مراتبی و تعیین ضریب وضوح­گرایی استفاده شده است. یافته­ها نشان داد که تمامی ضرایب اعتبار بالاتر از 84/0 با روش آلفای کرانباخ و ضرایب بالاتر از 89/0 با روش آزمون- باز آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون بوده که نشان­دهنده ضریب اعتبار مطلوب پرسشنامه حاضر در 28 مقیاس مورد بررسی است. همچنین، فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا نوجوان (MMPI-ARF) با پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت در نوجوانان مدارس راهنمایی آق­قلا دارای روایی هم‌زمان است. در نهایت، مشخص شد که فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا نوجوان (MMPI-ARF) دارای ساختار درونی بوده و شامل 28 مقیاس و چهار عامل است.

کلیدواژه‌ها