استانداردسازی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا- نوجوان (MMPI-ARF) در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق‌قلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

2  - نویسنده مسئول: دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

این تحقیق به «استانداردسازیMMPI-ARFفرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندمحوری مینه­سوتا- نوجوان در دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق­قلا» پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا نوجوان (MMPI-ARF) در دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قلا دارای ویژگی­های روان­سنجی مطلوب است؟ روش تحقیق در حیطه تحقیقات روش­شناختی با تأکید بر روان­سنجی قرار می­گیرد. جامعةآماری تمامی دانش­آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق­قلا به تعداد 3239 نفر (1056 نفر دانش­آموز دختر، 1699 نفر دانش­آموز پسر و 34 نفر دانش­آموز مدرسه غیرانتفاعی پسر) هستند، که تعداد 100 نفر با روش نمونه­گیری در دسترس، به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم بازسازی شده شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا- نوجوان (MMPI-ARF) است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با تأکید بر تجانس درونی سؤال‌ها از دو روش آلفای کرانباخ و روش آزمون- بازآزمون در راستای بررسی ضریب ثبات استفاده شده است. برای بررسی ضرایب روایی از روایی ملاکی از نوع هم‌زمان استفاده شده که به این منظور از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) و همبستگی دو پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در نهایت، از روایی سازه از نوع سلسله مراتبی و تعیین ضریب وضوح­گرایی استفاده شده است. یافته­ها نشان داد که تمامی ضرایب اعتبار بالاتر از 84/0 با روش آلفای کرانباخ و ضرایب بالاتر از 89/0 با روش آزمون- باز آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون بوده که نشان­دهنده ضریب اعتبار مطلوب پرسشنامه حاضر در 28 مقیاس مورد بررسی است. همچنین، فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا نوجوان (MMPI-ARF) با پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت در نوجوانان مدارس راهنمایی آق­قلا دارای روایی هم‌زمان است. در نهایت، مشخص شد که فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا نوجوان (MMPI-ARF) دارای ساختار درونی بوده و شامل 28 مقیاس و چهار عامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MMPI-ARF Standardization of reconstructed form of Minnesota multidimensional Personality Inventory in guidance school students in Aq Qala city

نویسندگان [English]

  • Azam Taziki 1
  • Kambiz Kamkari 2
1 Islamic Azad university Branch
2 Eslamshahr Branch
چکیده [English]

In this study present MMPI-ARF Standardization of reconstructed form of Minnesota multidimensional Personality Inventory in guidance school students at Aq Qala city and the research main question is raised whether reconstructed form of Minnesota multidimensional Personality Inventory (MMPI-ARF) in guidance school students in Aq Qala city has desirable psychometric properties? The research method is in the field of methodological research, with emphasis on psychometric. Statistical population constitute all Aq Qala city guidance school students that are 3239 persons (1056 girl students, , 1699 boy students and 34 boy students in non-profit school), which 100 students using a convenience sampling were selected as sample size. The instrument used in this study is reconstructed form of Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-ARF) that has validity and favorable credit. To determine the questionnaire validity coefficient with an emphasis on internal consistency of questions is used Cronbach alpha methods and test-retest method to evaluate the coefficient stability, Also, to investigate the validity coefficient of validity used same type criterion, in this regard, Assessment questionnaire of personality pathology aspects (DAPP-BQ) and correlation between the two mentioned questionnaire using the Pearson correlation coefficient is used and finally used structural validity of hierarchical and determine the coefficient of resolution-oriented. And results showed that all reliability coefficients greater than 84/0 used Cronbach's alpha and coefficients greater than 89/0 used test-retest method with Spearman-Brown modified which shows the favorable reliability coefficient of present questionnaire in evaluated 28 scales. Also, Minnesota multidimensional personality questionnaire reconstructed form (MMPI-ARF) with Assessment questionnaire of personality pathology aspects in Aq Qala guidance schools adolescents has simultaneous validity; finally, it became clear that Minnesota Multiphasic Personality Inventory reconstructed form (MMPI-ARF) has an internal structure that includes 28 scales and 4 factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: standardization
  • Minnesota- adolescent Multiphasic Personality Inventory reconstructed form
  • guidance school students