ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر روایی اعتبار و هنجار شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش‌آموزان دبیرستانی بود.
روش بررسی: استفاده ازشاخص الگوی روابط خانوادگی و مقیاس ارزیابیِ انطباق پذیری و همبستگی خانواده با حجم نمونه 618 که از این تعداد 308 نفر آن پسر و 310 نفر دختر بودند. سن آزمودنی ها بین 15 تا 18 سال بود. این پژوهش در در دانش‌آموزان دبیرستانی در استان البرز اجرا شد.
یافته ها: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل‌های نظریه کلاسیک  روان‌سنجی شامل تحلیل عاملی اکتشافی با تحلیل مؤلفه‌‌های اصلی و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه شاخص روابط خانوادگی، همبستگی بین نمره کل و خرده مقیاس‌ها به عنوان روایی همگرا، همبستگی بین نمره شاخص روابط خانوادگی با مقیاس ارزیابیِ انطباق‌پذیری و همبستگی خانواده به عنوان روایی ملاکی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای برآورد همسانی درونی و بازآزمایی برای بررسی پایایی ابزار استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب این سه عامل (درک متقابل خانوادگی، وابستگی خانوادگی، انسجام خانوادگی) بر روی هم 297/60 درصدِ کل واریانس ماده های شاخص روابط خانوادگی (IFR) را تبیین می‌کند. نیز می‌توان استنباط کرد که سهم عامل نخست تا سوّم در واریانس کل ماده‌های شاخص روابط خانوادگی (IFR) از بقیه عامل‌ها بالاتر است. بنابراین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی نشان‌دهنده روایی سازه آزمون برای سنجش روابط خانوادگی در جامعه ایرانی است. رابطه بین نمره شاخص روابط خانوادگی با نمره مقیاس ارزیابیِ انطباق پذیری و همبستگی خانواده با اطمینان 99 درصد معنی است. این نتایج، نشان‌دهنده روایی ملاکی شاخص روابط خانوادگی در جامعه ایرانی است و نیزضرایب برآورد شده نشان دهنده اعتبار قابل قبول مقیاس و خرده مقیاس در هر دو بُعد همسانی درونی و پایایی است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش، ویژگی‌های روان‌سنجی (روایی اعتبار و هنجار ) بر اساس شاخص روابط خانوادگی را نشان داده و دلایل آن را بیان می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

This study aims to examine the psychometric properties (reliability, validity and norms) of the Family (IFR) was performed

نویسندگان [English]

  • fereshteh torkashvand
  • adis kraskiyan
چکیده [English]

This study aims to examine the psychometric properties (reliability, validity and norms) of the Family (IFR) was performed. The study population consisted of all students in the school at the time of the study were enrolled in one of the Alborz High School. Data collection tools was use of the index pattern of family relationships. To test the hypothesis of classical psychometric theory analysis including exploratory factor analysis with principal components analysis and factor analysis to assess the validity of the index pattern of family relationships, the correlation between total score and subscales as convergent validity, the correlation between the assessment of family relationships with family adaptability and cohesion as a criterion validity, the alpha coefficient for internal consistency and test-retest estimates were used. Research results showed that the combination of these 3 factors(Understanding family, family ties, family cohesion) On the 297/60% of the variance of the index family relationships (IFR) to Explains. Can also be deduced that the proportion of the total variance of the first to third in the Index of Family Relations (IFR) is higher than any other factor. So the results of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis shows the validity test of the relationships in the community. Relationships between index scores with the assessment of adaptability and family cohesion (99%) is significant. These results reflect the criterion validity of the relationships in the community and the estimated coefficients indicate the reliability of the scale and subscales in both internal consistency and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: pattern of family relationships
  • Family