بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک(فرم کوتاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه تمایزیافتگی خود - فرم کوتاه دریک و همکاران (2015، DSI-SF))) انجام گرفت.
روش: حجم نمونه این پژوهش شامل 1503 نفر (433 مرد و 1070زن) در رنج سنی (14-62 مرد) و (18- 59 زن) که با روش نمونه‌گیری در دسترس در سراسر کشور از کاربران شبکه‌های اجتماعی انتخاب شدند و سپس کاربران به پرسشنامه الکترونیکی تمایزیافتگی خود (DSI-SF) پاسخ دادند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ساختار پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. در این تحقیق پس از بررسی روایی محتوا، برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 741/0 به‌دست آمد. همچنین نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس منجر به استخراج پنج عامل شد. نتایج تحلیل عاملی مؤید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و برازندگی تحلیل عاملی تأییدی بر پایه نرم افزار spss وجود عوامل پنجگانه را تأیید کرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و همه شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تأیید می­کنند .
بحث و نتیجه‌گیری: یافته­های تحلیل عاملی، تقریباً مشابه تحقیقات انجام‌گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. بنابراین با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین خودمتمایز‌سازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor structure and validation of Self-Differentiation Inventory Short Form (SDI-SF)

نویسندگان [English]

  • mohsen rasoli 1
  • mohamad hosein asodeh 2
  • farzaneh tamrchi 2
  • zahra hoseini 2
چکیده [English]

Introduction: Self-differentiation as the core concept of Bowen’s family systems theory refers to individual’s ability of differentiating between affective and mind processes. In other words, achieving a degree of emotional independence so that one is able not be drawn in to the emotional pool of emotionally laden situations, and decides in an  autonomous and rational manner.
Purpose: The present study aimed at investigating the factor structure and validation of Drake et al.(2015) ’s Self-Differentiation Inventory Short Form (SDI-SF)in Iran.
Method: Using convenience sampling procedure, a national sample of 1503 people( 433 males and 1070 females) whose age range was 14 to 62 for males and 18 to 59 for females was selected among internet social networks users. Then the selected users answered the electronic version of DSI-SF.
Results: Using principal components method and Varimax rotation, five factors were extracted. So the results of confirmatory factor analysis showed that the factor structure of the inventory had a good fitness to the gathered data. In addition to checking for the content validity of the inventory, the reliability index was calculated(α= 0.741), showing an acceptable internal consistency. 
Discussion: the results of factor analysis confirmed the original factor structure of the inventory, the reliability indices were similar to the results of previous research. Therefore according to the results of the study SDI-SF is an reliable and valid measure for determining the level of self-differentiation in the Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: self-differentiation
  • factor structure
  • Reliability
  • Validity