ساخت و رواسازی سیاهه برای سنجش سلامت معنوی نوجوانان براساس فرهنگ ایرانی- اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

علیرغم توجه پژوهشگران حوزه دین و معنویت به ساخت ابزار اندازه‌گیری در سال‌های اخیر ساخت آن در حوزه سلامت معنوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به همین دلیل در پژوهش حاضر با هدف معرفی ابزار کارآمد در این حوزه اقدام به طراحی سیاهه سلامت معنوی شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد آزمون‌سازی انجام شد، جامعه آماری آن دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان کرج بود که 628 نفر از آنان به روش نمونه‌برداری چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه‌های سلامت معنوی و پنج عامل شخصیت را تکمیل کردند.  استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی، ساختار 8 مؤلفه‌ای استخراج شد که در نهایت براساس نتایج تست اسکری 6 مؤلفه با چرخش واریماکس استخراج و و به ترتیب با عناوین دین‌باوری، آرامش قلبی، زیبایی‌شناسی معنوی، خویشتن‌پذیری، احساس مقدس بودن و معجزه‌باوری نامگذاری شدند. همچنین استفاده نتایج نشان داد که نمره‌های مؤلفه‌های استخراج شده از اعتبار بازآزمایی مطلوبی برخوردارند. در نهایت ضرایب همبستگی بین ابعاد سیاهه سلامت معنوی با عامل‌های صفات شخصیت منطبق بر انتظار بود. درکل نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که سیاهه سلامت معنوی از ویژگی‌های روان‌سنجی قابل قبول برای سنجش سلامت معنوی در نوجوانان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها