ساخت و رواسازی سیاهه برای سنجش سلامت معنوی نوجوانان براساس فرهنگ ایرانی- اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

علیرغم توجه پژوهشگران حوزه دین و معنویت به ساخت ابزار اندازه‌گیری در سال‌های اخیر ساخت آن در حوزه سلامت معنوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به همین دلیل در پژوهش حاضر با هدف معرفی ابزار کارآمد در این حوزه اقدام به طراحی سیاهه سلامت معنوی شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد آزمون‌سازی انجام شد، جامعه آماری آن دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان کرج بود که 628 نفر از آنان به روش نمونه‌برداری چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه‌های سلامت معنوی و پنج عامل شخصیت را تکمیل کردند.  استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی، ساختار 8 مؤلفه‌ای استخراج شد که در نهایت براساس نتایج تست اسکری 6 مؤلفه با چرخش واریماکس استخراج و و به ترتیب با عناوین دین‌باوری، آرامش قلبی، زیبایی‌شناسی معنوی، خویشتن‌پذیری، احساس مقدس بودن و معجزه‌باوری نامگذاری شدند. همچنین استفاده نتایج نشان داد که نمره‌های مؤلفه‌های استخراج شده از اعتبار بازآزمایی مطلوبی برخوردارند. در نهایت ضرایب همبستگی بین ابعاد سیاهه سلامت معنوی با عامل‌های صفات شخصیت منطبق بر انتظار بود. درکل نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که سیاهه سلامت معنوی از ویژگی‌های روان‌سنجی قابل قبول برای سنجش سلامت معنوی در نوجوانان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparinga list for analyzing adults’ spiritual health based on Islamic-Iranian culture

نویسندگان [English]

  • zahra abaspor azar
  • sadegh taghi lou
چکیده [English]

The spirituality and religious researchers have been focused on creating a measurement tool in recent years. However, this trend has been forsaken in spiritual health field so far. In order to introduce an efficient measurement tool, this research proposes a new spiritual health inventory. This is a practical research in the form of the questionnaire. The population pool included high school students of Karaj city. A number of 628 students were selected using multi level selection methods and were tasked to fill out the spiritual health and NEO-FFI questionnaires. A structure with eight components were developed using the principal component analysis (PCA). Finally based on scary test, six components were selected with varimax rotation. These components were as follows: religious  belief,  heart peace, spiritual aesthetics, self-acceptance,holy feeling, believe in miracle. These results also demonstrated that scores of extracted components are valid and reliable. Finally, the the correlation coefficients between spiritual health inventory components and NEOPI Factors were as expected. Conclusively, the results of this research indicates that spiritual health inventory test demonstrates reliable properties to be used as a spiritual health test in teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: spiritual health
  • Islamic-Iranian culture
  • Adualts