ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ) در کارکنان بخش ستادی شرکت‌‌های تولیدکنندة شهر تهران و حومة آن که در سال‌های 1392 و 1393 مشغول به فعالیت در آن شرکت‌ها بودند، صورت گرفت.  به همین منظور تعداد 403 نفر از کارکنان زن و مرد به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از فرم بلند پرسش‌نامة 100 سؤالی رضایت شغلی مینه‌سوتا مورد آزمون و سنجش قرار گرفتند. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از شاخة همبستگی است که بر‌اساس روش‌های کلاسیک روان‌سنجی بررسی شد. اعتبار همسانی درونی عامل‌های درونی و بیرونی پرسش‌نامة رضایت شغلی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 970/0 برای 61 سؤال و 971/0 برای 37 سؤال به‌دست آمد. ضرایب اعتبار برای کل پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا با حذف دو سؤال در تحلیل عاملی (98 سؤال) برابر 983/0 محاسبه شد. روایی سازه پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد و شاخص KMO برابر با 935/0 و معناداربودن کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط لازم جهت اجرای تحلیل عاملی است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 2 عامل شد که نزدیک به 43 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند. 889/22 درصد به‌وسیلة عامل اول (عوامل درونی) و 842/19 درصد توسط عامل دوم (عوامل بیرونی) تبیین می‌شود. برای تهیة نرم پرسش‌نامة رضایت شغلی رتبة درصدی محاسبه و بدین ترتیب، برای هر 2 عامل و کل پرسش‌نامه جدول نرم تهیه شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا را می‌توان به‌عنوان ابزار نسبتاً معتبر و روا برای سنجش میزان رضایت شغلی در واحد‌های صنعتی به‌کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

This research is to study the psychometric features of Minnesota job satisfaction questionnaire (MSQ) on the staff of manufacturing companies in Tehran and its suburbs who worked on the years 1392 & 1393

نویسندگان [English]

  • nastaran sharifi
  • lila najar
چکیده [English]

This research is to study the psychometric features of Minnesota job satisfaction questionnaire (MSQ) on the staff of manufacturing companies in Tehran and its suburbs who worked on the years 1392 & 1393. To this end, a number of 403 men and women individuals from the staff of these companies were selected through multistage random sampling. The entire participants were tested and evaluated using the long form (100 questions) of Minnesota job satisfaction questionnaire. This is an exploratory descriptive survey type of research in correlation directory studied based on the classic methods of psychometrics.  Using the Cronbach’s alpha coefficient, the validity values of internal consistency of internal and external factors of job satisfaction questionnaire were derived at 0.971 and 0.971 for 61 and 37 questions, respectively.  The validity coefficients for the entire questionnaire of Minnesota job satisfaction were calculated at 0.983 following the removal of two questions in the factor analysis (98 questions). Structural reliability of questionnaire was studied using factor analysis and the KMO indicator was equal to 0.935 while the significance of Bartlett’s sphericity indicated the presence of necessary conditions for application of factor analysis. Results of factor analysis through varimax rotation led to extraction of two factors that explains nearly 43% of the total variance. The first factor (internal factor) and the second factor (external factors) constitute 22.889% and 19.842%, respectively.  Ratings percentage was calculated in order to draft the norm for job satisfaction questionnaire and as a result, the table of norm was drawn up for both factors and the entire questionnaire.
Results of this research suggest that the Minnesota job satisfaction questionnaire may be used as a relatively valid and reliable means for measurement of occupational satisfaction in industrial units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: job satisfaction
  • Reliability
  • Validity