ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ) در کارکنان بخش ستادی شرکت‌‌های تولیدکنندة شهر تهران و حومة آن که در سال‌های 1392 و 1393 مشغول به فعالیت در آن شرکت‌ها بودند، صورت گرفت.  به همین منظور تعداد 403 نفر از کارکنان زن و مرد به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از فرم بلند پرسش‌نامة 100 سؤالی رضایت شغلی مینه‌سوتا مورد آزمون و سنجش قرار گرفتند. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از شاخة همبستگی است که بر‌اساس روش‌های کلاسیک روان‌سنجی بررسی شد. اعتبار همسانی درونی عامل‌های درونی و بیرونی پرسش‌نامة رضایت شغلی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 970/0 برای 61 سؤال و 971/0 برای 37 سؤال به‌دست آمد. ضرایب اعتبار برای کل پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا با حذف دو سؤال در تحلیل عاملی (98 سؤال) برابر 983/0 محاسبه شد. روایی سازه پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد و شاخص KMO برابر با 935/0 و معناداربودن کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط لازم جهت اجرای تحلیل عاملی است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 2 عامل شد که نزدیک به 43 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند. 889/22 درصد به‌وسیلة عامل اول (عوامل درونی) و 842/19 درصد توسط عامل دوم (عوامل بیرونی) تبیین می‌شود. برای تهیة نرم پرسش‌نامة رضایت شغلی رتبة درصدی محاسبه و بدین ترتیب، برای هر 2 عامل و کل پرسش‌نامه جدول نرم تهیه شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا را می‌توان به‌عنوان ابزار نسبتاً معتبر و روا برای سنجش میزان رضایت شغلی در واحد‌های صنعتی به‌کار برد.

کلیدواژه‌ها