کشف ابعاد توانمندی روان‌شناختی: ساخت و اعتبار‌سنجی یک مقیاس با روش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و روایی یابی مقیاس توانمندی روان‌شناختی انجام شد. روش: طرح پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش شامل نوجوانان پسر از شهرستان‌های استان تهران بود.  برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تقلیل‌گرایی روزمن و مارشال و در بخش کمی برای اعتباریابی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: در مرحله نخست 13 مصاحبه شونده به شش بُعد مختلف توانمندی روان‌شناختی اشاره کردند: احساس تعلق، خود پنداره، احساس شایستگی، احساس اعتماد، حس معناداری. در مرحله دوم پاسخ 507 نفر در مطالعه‌ای پیمایشی تحلیل شد و روایی شش مقیاس فوق مورد تأیید قرار گرفت. روایی شاخص توانمندی روان‌شناختی بررسی شد و با استفاده از یک مقیاس دیگر همین نتیجه حاصل شد. توانمندی روان‌شناختی با سخت‌رویی کوباسا (1979) رابطه مثبت داشت. بحث: با وجودی که پژوهش‌هایی در مورد این فرایندها انجام گرفته، برای توانمندی روان‌شناختی نوجوانان معیار اندازه گیری وجود ندارد. چنین معیاری می‌تواند اطلاعاتی پیرامون کمبودها و کاستی‌های نهفته در توانمندی روان‌شناختی در اختیار درمانگران قرار دهد و آنان را متوجه فقدان جوانبی از فرایند توانمندی روان‌شناختی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration Dimensions of Psychological Empowerment: the Production and Validation of a Scale with a Mixed Method

نویسندگان [English]

  • mehrdad hajyhasani 1
  • fatemeh hajy hasani 2
چکیده [English]

Purpose: This study was conducted to Prouduce and Validate empowerment Scale in Male adolescents.Method: The study population consist of  adolescents in Sharyar and Ialam Shar (the province of Tehran). The research design was mixed and exploratory. To analyze the data in qualitative methodused of  Reductionism Marshall and Rossman and in quantitative methods to validate the questionnaire was used exploratory and confirmatory factor analysis. Finding: In the first stage 13 respondents reported six different dimensions of psychological empowerment: sense of belonging, self- concept, Sense of competence ,sense of trust, sense of meaning. Secondly responses of 507 people in the survey were analyzed and validity of six factors were approved. Validity was assessed using a scale of psychological empowerment index, the same result was obtained. Relationship between Psychological empowerment and Kobassa hardiness was positive. Conclusion: Although the research has been done about these processes, there is no measure for adolescents' psychological empowerment. Such a measure will give information about the shortcomings inherent in the  adolescents psychological empowerment to therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: psychological empowermen
  • sense of belonging
  • self- concept
  • Sense of competence
  • sense of trust
  • sense of meaning