ویژگی روان‌سنجی مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی روایی و اعتبار مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار در شهر قزوین بود.در این مطالعه با استفاده از روش در دسترس، 90 نفر از بیماران شهر قزوین انتخاب شدند و به مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار رادوین و کابرال (2010) پاسخ دادند.آلفای کرونباخ محاسبه‌شده کل 84/0، با تحلیل عاملی ابزار مذکور که شامل پنج گویه است، محاسبه شد.بر اساس یافته‌های پژوهش، مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار دارای روایی و اعتبار قابل‌ قبول است و می­تواند در جمعیت ایرانی به‌کار گرفته شود. انجام مطالعات بعدی با نمونه­های بیشتر توصیه می­شود. شناسایی و بهبود اعتماد بین پرستار و بیمار می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای کادر درمانی و کیفیت مراقبت‌های آنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Psychometric Properties of Trust in Nurses Scale

نویسندگان [English]

  • Roghieh Nooripour 1
  • Mojtaba Habibi 2
  • Nikzad Ghnabari 1
  • Ali Hossein Zade Oskoei
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to assess reliability and validity of Trust in Nurses Scale in Patients of Qazvin City.Results: Findings revealed that Cronbach’s alpha is acceptable(α=0.84), Factor analytic investigations using LISREL have suggested that 1subscales is extracted from the 5items scale. Conclusion: Based on these findings, Trust in Nurses Scale has acceptable validity and reliability and can be used in the Iranian population. More samples with next studies are recommended. Identify and improve trust between nurses and patients can very positive results for the medical staff and the quality of their care

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: reliability
  • Trust
  • Nurse