ویژگی روان‌سنجی مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی روایی و اعتبار مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار در شهر قزوین بود.در این مطالعه با استفاده از روش در دسترس، 90 نفر از بیماران شهر قزوین انتخاب شدند و به مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار رادوین و کابرال (2010) پاسخ دادند.آلفای کرونباخ محاسبه‌شده کل 84/0، با تحلیل عاملی ابزار مذکور که شامل پنج گویه است، محاسبه شد.بر اساس یافته‌های پژوهش، مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار دارای روایی و اعتبار قابل‌ قبول است و می­تواند در جمعیت ایرانی به‌کار گرفته شود. انجام مطالعات بعدی با نمونه­های بیشتر توصیه می­شود. شناسایی و بهبود اعتماد بین پرستار و بیمار می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای کادر درمانی و کیفیت مراقبت‌های آنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها