ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب‌شناسی شخصیت (DAPP-BQ) در زنان متقاضی مهریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

2  - نویسنده مسئول: دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

این تحقیق، ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) در زنان متقاضی مهریه را بررسی کرده است. و سؤال اصلی تحقیق این است که آیا پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت در زنان متقاضی مهریه، از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردار است؟ روش تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات روش­شناختی با تأکید بر روان­سنجی قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق، تمامی زنان متقاضی مهریه هستند که به دادگاه‌های خانواده مراجعه کرده‌اند که تعداد 100 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب­شناسی شخصیت (DAPP-BQ) استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با  تأکید  بر تجانس درونی سؤال‌ها از دو روش آلفا‌ی کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با استفاده از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی روایی ملاکی (از نوع هم‌زمان) از فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) و همبستگی دو پرسشنامه مذکور استفاده شد. برای بررسی روایی سازه یا عاملی نیز از روش تحلیل عامل از نوع سلسله مراتبی استفاده شد و یافته­ها نشان داد که کمترین ضرایب اعتبار حاصله از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون، ضریب اعتبار (75/0)، مربوط به مقیاس­های «بی­عاطفه­گی»، «مشکلات صمیمیت» و «طردشدگی» است و دیگر ضرایب بالاتر از 80/0 بوده و می­توان مطرح نمود که مقیاس­های پرسشنامه مذکور، در حد مطلوب و بالاتر از مطلوب است. همچنین، در بررسی روایی ملاکی (از نوع هم‌زمان) مشخص شد که پرسشنامه ابعاد آسیب­شناسی شخصیت با MMPI-2RF در زنان متقاضی مهریه دارای روایی هم‌زمان است.

کلیدواژه‌ها