ساخت و هنجاریابی آزمون فرهنگ کار با توجه به مؤلفه‌های اساسی آن در کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و هنجاریابی آزمون فرهنگ کار برای کارکنان آموزش و پرورش تهران بوده است. در این هنجاریابی 250 نفر از کارکنان واقع در مناطق نوزدگانه آموزش و پرورش و بر اساس نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. برای ساخت آزمون مراحل زیر طی شد: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات، مطالعه پرسشنامه‌های مرتبط در این زمینه، تهیه و اجرای آزمون مقدماتی و حذف و تغییر جملات نامناسب، ساخت یک مقیاس 30 سؤالی و اجرای نهایی و تعیین ویژگی های آماری آزمون اعتبار محتوایی آزمون به تأیید متخصصان در این زمینه رسید. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده (0.86) بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه از چهار عامل همکاری و همدلی گروهی، علاقه و همبستگی به کار، تعهدکاری و وظیفه‌شناسی تشکیل شده است. همچنین نتایج تحلیل تأییدی نشان‌دهنده این است که الگوی چهار عاملی، برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد.                                                        
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آزمون فرهنگ کار و خرده مؤلفه‌های آن دارای روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بوده و از طرفی نتایج حاصل از بررسی توزیع نمر ه‌های کارکنان در آزمون نشان داد که بین میزان خرده مؤلفه‌های فرهنگ کار ( به استثناء همکاری و همدلی گروهی) در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها