ساخت و هنجاریابی آزمون فرهنگ کار با توجه به مؤلفه‌های اساسی آن در کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت و هنجاریابی آزمون فرهنگ کار برای کارکنان آموزش و پرورش تهران بوده است. در این هنجاریابی 250 نفر از کارکنان واقع در مناطق نوزدگانه آموزش و پرورش و بر اساس نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. برای ساخت آزمون مراحل زیر طی شد: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات، مطالعه پرسشنامه‌های مرتبط در این زمینه، تهیه و اجرای آزمون مقدماتی و حذف و تغییر جملات نامناسب، ساخت یک مقیاس 30 سؤالی و اجرای نهایی و تعیین ویژگی های آماری آزمون اعتبار محتوایی آزمون به تأیید متخصصان در این زمینه رسید. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده (0.86) بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه از چهار عامل همکاری و همدلی گروهی، علاقه و همبستگی به کار، تعهدکاری و وظیفه‌شناسی تشکیل شده است. همچنین نتایج تحلیل تأییدی نشان‌دهنده این است که الگوی چهار عاملی، برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد.                                                        
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آزمون فرهنگ کار و خرده مؤلفه‌های آن دارای روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بوده و از طرفی نتایج حاصل از بررسی توزیع نمر ه‌های کارکنان در آزمون نشان داد که بین میزان خرده مؤلفه‌های فرهنگ کار ( به استثناء همکاری و همدلی گروهی) در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and test standardization work culture among employees, according to its basic components Education in Tehran

نویسندگان [English]

  • Masomeh Bahrami
  • Ali Delavar 1
  • Fatemeh RasoliKhorshidi 2
1 Allameh Tabatabaii
2 Islamic azad university of Babol
چکیده [English]

The purpose of this study, was construction and standardization of work culture for educational staff in Tehran. 250 employees in were cluster sampling, from educational region in Tehran.
by reviewing of theoretical background and research questions related to this field of study, preparation , implementation polating the test and deleting the inappropriate items, 30-item  remained validity of the test content was confirmed by experts. Cronbach's alpha coefficients were calculated by ( آلفا = 0.86). Exploratory factor analysis of the showed that the four cooperation and group harmony, interest and solidarity work, commitment and loyalty was found. Verification analysis also shows that the four- factor model had an acceptable fit to the data.
Conclusion: The results showed that the test of work culture and its sub-components have acceptable reliability and validity and also the results of the test showed that the distribution of scores between the rate components of employees work culture (except for group collaboration and empathy) there is no significant difference between men and women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Construction and Standardization
  • components
  • work culture
  • employees