بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون‌های بهداشت روان و هوش معنوی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون‌های بهداشت روان و هوش معنوی دانشجویان ساکن خوابگاه در شهرستان شهربابک است. جامعه آماری دانشجویان خوابگاه هستند که با استفاده از روش سرشماری همة آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و بیشتر آنها در این پژوهش مشارکت کردند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه بهداشت روان و هوش معنوی است که از اعتبار و روایی کافی برخوردار است
پژوهش حاضر، ضمن بررسی تحلیلی آزمون‌های بهداشت روان و هوش معنوی امکان بررسی مقایسه‌ای را نیز فراهم آورد به این صورت که مسئولان خوابگاه، دانشجویان را بر اساس انجام دادن و یا ندادن فرایض مذهبی (شرکت در جلسات قرآن، خواندن کتب مذهبی، شرکت در نماز اول وقت توسط پیش‌نماز، روزه گرفتن، شرکت در مراسم دعا و غیره) با دو مقیاس (1 و 2) نمره‌گذاری کردند.
 پس از غربالگری اولیه داده‌ها و حذف فهرستی برخی از دادها، نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مانوا تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشجویانی که فرایض مذهبی را انجام می‌دادند در همة مقیاس‌های بهداشت روان (اضطراب، تنهایی، ناامیدی، خشم، سردرد، خستگی، سوءهاضمه و اختلال خواب) پایین‌تر از دانشجویانی بود که فرایض مذهبی را انجام نمی‌دادند. این امر نشان‌دهنده بهداشت روان خوب در دانشجویانی با انجام فرایض مذهبی است. نتایج آزمون مانوا نشان داد که فرایض مذهبی بر بهداشت روان دانشجویان به‌جز در مقیاس‌های جسمانی (مشکلات گوارشی و سردرد) و در مقیاس روانی (تنهایی) در بقیه مقیاس‌ها در سطح (p<0.001) معنی‌دار است، همچنین فرایض مذهبی بر هوش معنوی دانشجویان ساکن خوابگاه در سطح (p<0.001) معنی‌دار است.