ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‍‍سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان است. به این منظور، از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای انجام شد و نمونه‌ای شامل 360 نفر به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (نسخه فارسی، سامانی و صادقی، 1389) پاسخ دادند. برای بررسی روایی پرسشنامه، از تحلیل عاملی تأییدی و از نرم‌افزار AMOS 21 استفاده شد. درتحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ده سؤال حذف شد و پرسشنامة 26 سؤالی با هفت عامل که پیشینه نظری را تأیید می‌کرد به دست آمد و مدل اندازه‌گیری از برازش مطلوبی برخوردار بود. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة 26 سؤالی 81/0 به دست آمد. از آنجایی که مقیاس تنظیم شناختی هیجان ( 26 سؤالی ) از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است، بنابراین می‌تواند در حوزه‌های تشخیصی و پژوهشی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها