ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‍‍سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان است. به این منظور، از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای انجام شد و نمونه‌ای شامل 360 نفر به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (نسخه فارسی، سامانی و صادقی، 1389) پاسخ دادند. برای بررسی روایی پرسشنامه، از تحلیل عاملی تأییدی و از نرم‌افزار AMOS 21 استفاده شد. درتحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ده سؤال حذف شد و پرسشنامة 26 سؤالی با هفت عامل که پیشینه نظری را تأیید می‌کرد به دست آمد و مدل اندازه‌گیری از برازش مطلوبی برخوردار بود. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة 26 سؤالی 81/0 به دست آمد. از آنجایی که مقیاس تنظیم شناختی هیجان ( 26 سؤالی ) از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است، بنابراین می‌تواند در حوزه‌های تشخیصی و پژوهشی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics of the cognitive emotion regulation questionnaire

نویسندگان [English]

  • Leila Pazoki
  • Roya Kochak Entezar
  • Afsaneh Ghanbary Panah
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionn aire in university students.The data were collected from Islamic Azad University, Central Branch in Tehran in the form of cluster sampling. A sample including 360 individuals responded to the Persian version of cognitive emotion regulation questionnaire. Confirmatory factor analysis was used to check the validity. In confirmatory factorial analysis of the cognitive emotion regulation questionnaire using Amos 21, 10 questions were eliminated, culminating in a 26-item questionnaire with seven factors, confirming the theoretical background. The measurement model enjoyed a favorable fitting. Cronbach's alpha was used to check the reliability, which was obtained as 0.812for the 26-item questionnaire. Since the cognitive emotion regulation scale (26 items) enjoyed a good reliability and validity, thus it can be used in diagnostic and research areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: cognitive emotion regulation
  • cognitive emotion regulation questionnaire
  • Structural equations
  • measurement model