مشارکت فعّال در مدرسه: تعیین ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 کارشناس ارشد

چکیده

هدف: این پژوهش، با هدف تعیین ساختار عاملی و بررسی روایی و اعتبار مقیاس مشارکت فعّال در مدرسه به منظور استفاده پژوهشگران و معلمان در حوزۀ تعلیم و تربیت است.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان دبیرستان­های دولتی شهرری تهران و تعداد شرکت­کنندگان 322 نفر بود. که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 23 سؤالی مشارکت فعال در مدرسۀ وانگ، ویلت و اسکلتس (2011) پاسخ دادند.
یافته‏ها: تحلیل عامل اکتشافی منجر به کشف چهار مؤلفه شد که تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول آنها را تأیید کرد. تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم نشان داد که این چهار مؤلفه در ذیل دو خرده مقیاس قرار می‏گیرند.
بحث و نتیجه گیری: در مجموع، مقیاس اصلاح شدۀ مشارکت فعال در مدرسه از روایی و اعتبار مطلوب برخوردار است و می‏توان از آن برای ارزیابی مشارکت فعال دانش‌آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School engagement: factor structure and validation study of scale

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Khani
  • Enayat Olah Zaman Por 1
  • Seydeh Khadijeh Moradyani 2
چکیده [English]

Background: School engagement is associated with several positive academic outcomes which cause growing interest among researchers. Inconsistencies in measures of school engagement in the literature around the world have called for reexamining its components and subscales in Iran.
Goal: The aim of this study is exploratory and confirmatory factor analysis of school engagement scale for Iranian high school students
Method: The research's method is correlation. The population is taken from students of the public high school of Rey, Tehran. The total number of the participants is 322 which were selected by the random cluster sampling method.  They respond to Wang, Willett & Eccles school engagement questionnaire. 
Results: Exploratory factor analysis extracts 4 components which were confirmed by first order confirmatory factor analysis. Second order confirmatory factor analysis showed that these four components can be categorized in two subscales.
Discussion: In summary, our revised scale of school engagement has suitable reliability and validity. We can use this scale to assess school engagement of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: School Engagement
  • confirmatory factor analysis
  • Exploratory factor analysis
  • validation