مشارکت فعّال در مدرسه: تعیین ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 کارشناس ارشد

چکیده

هدف: این پژوهش، با هدف تعیین ساختار عاملی و بررسی روایی و اعتبار مقیاس مشارکت فعّال در مدرسه به منظور استفاده پژوهشگران و معلمان در حوزۀ تعلیم و تربیت است.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان دبیرستان­های دولتی شهرری تهران و تعداد شرکت­کنندگان 322 نفر بود. که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 23 سؤالی مشارکت فعال در مدرسۀ وانگ، ویلت و اسکلتس (2011) پاسخ دادند.
یافته‏ها: تحلیل عامل اکتشافی منجر به کشف چهار مؤلفه شد که تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول آنها را تأیید کرد. تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم نشان داد که این چهار مؤلفه در ذیل دو خرده مقیاس قرار می‏گیرند.
بحث و نتیجه گیری: در مجموع، مقیاس اصلاح شدۀ مشارکت فعال در مدرسه از روایی و اعتبار مطلوب برخوردار است و می‏توان از آن برای ارزیابی مشارکت فعال دانش‌آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها