ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه چشم‌انداز زمان زیمباردو (ZTPI) در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان‌سنجی سیاهه چشم‌انداز زمان زیمباردو (ZTPI) در نوجوانان بود. نمونه‌ای 866 نفری از نوجوانان دانش‌آموز مقطع دبیرستان با دامنه سنی 18-14 پس از انتخاب به شیوه نمونه­برداری خوشه‌ای، در مطالعه حاضر شرکت کردند. اگرچه تحلیل عاملی تأییدی در تأیید ساختار پنج عاملی مفروض آن با شکست مواجه شد، استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تا حدودی از ساختار اولیه ZTPI حمایت کرد. با وجود این 42 گویه از 56 گویه به عامل‌های مناسب بار عاملی ایجاد کردند. 8 گویه با بار عاملی بیش از 30/0 بر عامل‌های نامناسب بار انداخت. 4 گویه بار عاملی بزرگتر از 3/0 بر هیچ یک از عامل‌ها نینداختند و دست‌کم 20 گویه با بارعاملی کمتر از 40/0 نمایان شد. درکل همسو با نتایج مطالعات پیشین، پژوهش حاضر استفاده از ZTPI برای اندازه‌گیری چشم‌انداز زمان در نوجوانان را مشروط بر رعایت احتیاط‌های جدی، توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric properties of Zimbardo Time Perspective Inventory(ZTPI) Among Adolescents

نویسندگان [English]

  • Sadeghe Taghilo 1
  • Azei zeh Khaledi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the psychometric properties of Zimbardo’s Time Perspective Inventory(ZTPI) among adolescents. A sample of 866 high school student adolescents aged 14-18 years after selecting by cluster sampling, participated in the study. However Confirmatory Factor Analysis acquired unacceptable fit indexes for the posited five-factor structure, using Exploratory Factor Analysis supported the original factor structure of the ZTPI, 42 of the 56 items belong to their appropriate factors and 8 items had cross-loadings over .30 on inappropriate factors. A total of 4 items did not show a substantial loading (>.3) on any of the factors and at least 20 items emerged with factor loadings less than .40. Similar to the results of previous research, current study recommended the use of the instrument only with serious caution in the adolescents’ population.