ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه چشم‌انداز زمان زیمباردو (ZTPI) در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان‌سنجی سیاهه چشم‌انداز زمان زیمباردو (ZTPI) در نوجوانان بود. نمونه‌ای 866 نفری از نوجوانان دانش‌آموز مقطع دبیرستان با دامنه سنی 18-14 پس از انتخاب به شیوه نمونه­برداری خوشه‌ای، در مطالعه حاضر شرکت کردند. اگرچه تحلیل عاملی تأییدی در تأیید ساختار پنج عاملی مفروض آن با شکست مواجه شد، استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تا حدودی از ساختار اولیه ZTPI حمایت کرد. با وجود این 42 گویه از 56 گویه به عامل‌های مناسب بار عاملی ایجاد کردند. 8 گویه با بار عاملی بیش از 30/0 بر عامل‌های نامناسب بار انداخت. 4 گویه بار عاملی بزرگتر از 3/0 بر هیچ یک از عامل‌ها نینداختند و دست‌کم 20 گویه با بارعاملی کمتر از 40/0 نمایان شد. درکل همسو با نتایج مطالعات پیشین، پژوهش حاضر استفاده از ZTPI برای اندازه‌گیری چشم‌انداز زمان در نوجوانان را مشروط بر رعایت احتیاط‌های جدی، توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها