تبیین ویژگیهای روان سنجی مقیاس کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با فرسودگی شغلی در کارکنان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

در پژوهش حاضر ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با فرسودگی شغلی بین کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطالعه شد. بدین منظور گروه نمونه‌‌ای با حجم 350 نفر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به دو پرسشنامه 27 سؤالی کیفیت زندگی کاری و 25 سؤالی فرسودگی شغلی (در دو بٌعد شدت و تعداد دفعات ) پاسخ دادند. برای پایایی مقیاس از فرمول کلی آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 930/0گزارش شد. همچنین برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و ساختارها و مؤلفه‌های اساسی این مقیاس با شاخص کفایت نمونه‌برداری (KMO) و بارتلت بررسی شد. از نتایج حاصل روایی مقدار 902/0= KMO و بارتلت برابر 295/4561 به‌دست آمد و تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد با حذف یک عامل به دلیل بار عاملی کم، پرسشنامه مذکور از شش عامل اصلی اشباع شد. این شش عامل (نقش قانون و قانون‌گرایی، انسجام و یکپارچگی اجتماعی، تأمین فرصت رشد و امنیت، توسعه قابلیت‌های انسانی، پرداخت منصفانه و کافی، فضای کلی زندگی) 134/62 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌کند. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد خرده مؤلفه‌های پرداخت منصفانه به میزان 229/0- و فضای کلی زندگی به میزان 129/0- بر فرسودگی شغلی تأثیرگذار هستند که در این بین پرداخت منصفانه بیشترین تأثیر ممکن را گذاشته است. نتایج حاصل نشان داد با تقویت یا کاهش برخی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری می‌توان سلامت روانی، زندگی اجتماعی و کاری مناسب را برای کارکنان، هدایت مؤثر کارکنان را برای مدیران و رفع کمبود اطلاعاتی به‌منظور برنامه‌ریزی شغلی مفید و افزایش بهره‌وری سازمان را برای برنامه‌ریزان ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها