سنجش رضایت زناشویی بر اساس تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

هدف: احساس رضایت از ازدواج و رابطة زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می­کند. از عوامل مهمی که در سال­های اخیر به آن توجه شده است و بر زندگی زناشویی زوجین تأثیر به سزایی دارد، تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود است. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی رضایت زناشویی بر اساس تاب آوری و تمایزیافتگی خود در زنان متأهل بود.
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان مراجعه­کننده به مراکز مشاوره سروش، سجاد، زعیم و ترنم زندگی در شهر تهران در پاییز سال 1394 بودند. با استفاده از روش نمونه­برداری تصادفی 200 نفر از این زنان که ملاک­های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شدند و به پرسش­نامه رضایت زناشویی آسوده، خلیلی و لواسانی (1389)، پرسش­نامه تمایز یافتگی خود اِسکورن و اِسمیت (2003) و مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون (2003) پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج تحلیلی نشان داد تاب‌آوری (05/0>P، 320/0=β) و تمایز‌یافتگی خود (05/0>P، 092/0=β) پیش­بینی کننده رضایت زناشویی هستند.
 استنتاج: تاب­آوری و تمایزیافتگی خود از جمله عوامل فردی هستند که می­توانند رضایت زناشویی در زنان را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو ممکن است زنان به واسطه این متغیرها سلامت جسمانی و روانی پایین­تری را نیز تجربه کنند و ممکن است تفاوت­های جنسیتی در این زمینه را تبیین کنند؛ اگرچه پژوهش­های بیشتری در این زمینه لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of marital satisfaction based on resilience and self-differentiation

نویسندگان [English]

  • Ayda Ebad Por 1
  • Sosan Saber 2
چکیده [English]

Aim: The marriage and marital relation satisfaction play an important role in the normal marital relationships. Important factors which have been noted and have a great impact on marital life are resilience and self-differentiation. This study aims to predict marital satisfaction in married women based on resilience and self-differentiation.
The methodology of study is descriptive correlational type, and its statistic population includes all women who refereed to Sorosh, Sajad, Zaeem and Tarannom Zendegi counseling centers in the fall of 2014 in Tehran. 200 women who had inclusion criteria to refer to this center selected randomly using sampling techniques and answered to Asode, Khalili and Lavasani Marital Satisfaction Inventory (2010), Skowron & Schmitt Differentiation of Self Inventory (2003) and Connor-Davidson Resilience Scale (2003). Multiple regression is applied to analyze the data.
Results: The results showed that resilience (β=0.320, P<0.05) and self-differentiation (β=0.092, P<0.05) are the predictors of marital satisfaction.
 Conclusion: Resilience and self-differentiation are important personal factors that can affect marital satisfaction in women. So, this may cause women to involve in lower physical and mental health and explain gender differences in this domain. However, more studies are essential to validate these results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Marital satisfaction
  • resilience
  • self-differentiation