بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چهری، آزیتا [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

 • شادمان فر، نسرین [1] دانشجوی دکتری روانشناسی،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران
 • شایسته، هاله [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شریفی، حسن پاشا [1] استاد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
 • شریفی، حسن پاشا [1] استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • شریفی، حسن پاشا [1] استاد گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • شریفی، حسن پاشا [1] گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • شریفی، طیبه [1] نویسنده مسئول: استادیار گروه روان شناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • شریفی، نسترن [1] استاد
 • شریفی، نسترن [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • شریفی، نسترن [2] راهنما و مدرس دانشگاه
 • شریفی درآمدی، پرویز [1] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
 • شعبانی، حسین [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه و اقتصاد، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • شعبانی، سمیه [1] دکترای تخصصی، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • شفیع آبادی، عبدالله [1] استاد تمام گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
 • شفیع پور، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
 • شکری، امید [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • شکری، امید [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شکرزاده، شهره [1] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر
 • شکرزاده، شهره [1] دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شکرزاده، شهره [1] دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شکرزاده، شهره [1] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • شکرزاده، شهره [1] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شکرزاده، شهره [3] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شکرزاده، شهره [1] دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شکرزاده، شهره [1] دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان اسنثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شکرزاده، شهره [1] نویسنده مسئول: دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شهری، مریم [1] کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
 • شهری، نرگس [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنnarges.shahri@yahoo.com
 • شهریاری احمدی، منصوره [1] دکترای کودکان استثنایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه روان‌شناسی، تهران، ایران
 • شهریاری احمدی، منصوره [1] عضو هیات علمی دانشگاه ازاد تهران مرکزی

ص

ض

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرامی پور، مسعود [1] استاد یار دانشگاه خوارزمی
 • گرامی پور، مسعود [1] دانشگاه خوارزمی
 • گرامی پور، مسعود [1] دکترای سنجش و اندازگیری، استادیار در دانشکده روان شناسی و آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزمی
 • گرامی پور، مسعود [1] دکتری سنجش و اندازه گیری، استادیار دانشکده روان شناسی و آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزمی
 • گراوند، یاسر [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گلدسته، نسترن [1] گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ،ایران
 • گنجی، حمزه [1] استاد گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • گنجی، حمزه [1] استاد گروه روانشناسی، واحد رودهن‌، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

ل

م

ن

و

ه

 • هاتف نیا، فاطمه [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • هاشمی، سید علی [1] کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • هرندی، مصطفی [1] دانشجو

ی