دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 1-120 
3. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس فراشناخت

صفحه 45-54

فاطمه رسولی خورشیدی؛ معصومه بهرامی؛ نرگس سادات حسینی