دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1-220 
ساخت و اعتبار یابی ابزارارزشیابی عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی

صفحه 1-17

علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نور علی فرخی؛ عباس عباس پور ،؛ فرزاد زندی