دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 1-153 
1. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی


4. تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ایرانی

صفحه 59-76

فریده حقی عسگرآبادی؛ آدیس کراسکیان موجباری؛ فرهاد جمهری


8. تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی

صفحه 79-92

رحمان اکبری؛ طیبه شریفی؛ شیرعلی خرامین؛ جمال عابدی