دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 1-131 
4. اثربخشی آموزش سرسختی روان‌شناسی بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 43-54

محمد عیسی یزدانی عبدالملکی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ سعید ملیحی الذاکرینی