دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 7-143