دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 7-143