دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 7-147 
ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

صفحه 73-93

منوچهر کلهر؛ محمدرضا کرمی پور؛ مسعود اسدی


مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته در زوجین ایرانی: ساختار عاملی، روایی و پایایی

صفحه 149-171

رضوان محمدشارونی؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ امید شکری؛ عصمت دانش؛ احمد برجعلی