دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 1-142 
ویژگی های روان‌سنجی مقیاس عادت های مطالعه در دانش آموزان دختر

صفحه 83-105

اعظم توکلی؛ افسانه قنبری پناه؛ مهدی قربانخانی؛ محمود زیوری


بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

صفحه 107-122

محمدجواد افشاریان؛ عبدالرضا امیرتاش؛ محمدرضا اسماعیلی


نقش میانجی‌گر تنظیم هیجان در رابطه بین خودکارآمدی، پریشانی روان‌شناختی با کاهش وزن

صفحه 143-160

شیرین انصاری مقدم؛ حمید پورشریفی؛ محمدرضا صیرفی؛ مجید ولی زاده