دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 1-157 
3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

صفحه 29-44

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور؛ بیوک تاجری