دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 1-155 
فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس

صفحه 109-126

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی


رابطه‌ی برنامه‌ درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور

صفحه 127-136

طاهر محبوبی؛ کمال محبوبی؛ هانیه بدیعی؛ خدیجه ندری؛ امیرمحمد خندان