دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، خرداد 1399 
ساخت و هنجاریابی روان‌سنجی پرسشنامه تحریک پذیری

صفحه 7-21

الهام پورافروز؛ سعید ستایشی؛ ایمان الله بیگدلی؛ میرمحسن پدرام


ساخت و هنجاریابی مقیاس سبک‌های پرخاشگری ورزشی: ابزاری مبتنی بر نظریه شخصیت میلون

صفحه 65-80

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشا محمدزاده؛ وحید احمدی


بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه خودکنترلی در دانشجویان

صفحه 107-123

منیز آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ اکبر محمدی


طراحی، اعتبار و روایی سنجی پرسشنامه احساسات در دانشجویان

صفحه 125-140

نسرین شادمان فر؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد