دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1399 
7. تاثیر کاربرد ارزشیابی میان‌دوره دانشجو از استاد در بهبود ارزشیابی پایان دوره آنان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

سیامک طهماسبی گرمتانی؛ زینب رازانی؛ رضا محمدبابایی؛ مهدی نصیری؛ اکبر بیگلریان؛ علیرضا کریم پور وظیفه خورانی