دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، زمستان 1399 
1. اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

بهزاد علی گوهری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج؛ فرهاد جمهری


5. استانداردسازی نسخه ایرانی مقیاس باورهای غیرعقلانی نوجوان برنارد

زهرا مصباح؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریده حمیدی


6. شاخص‌های روانسنجی مقیاس اعتیاد به رسانه اجتماعی

عاطفه توحیدی؛ مهرناز آزادیکتا؛ مجید برزگر؛ صدیقه حیدری