دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، اسفند 1399 
اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

بهزاد علی گوهری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج؛ فرهاد جمهری


شاخص‌های روانسنجی مقیاس اعتیاد به رسانه اجتماعی

عاطفه توحیدی؛ مهرناز آزادیکتا؛ مجید برزگر؛ صدیقه حیدری