دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، بهار 1400 
1. ساخت و بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت در نوجوانان

جلیل فتح آبادی؛ سالومه تک تهرانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سعید صادقی