دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، شهریور 1400 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان ابتدایی

مهدی حسنی؛ رضا دستجردی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ مجید پاکدامن