دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، آذر 1400 
طراحی الگوی برنامه‌درسی چندفرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران

صفحه 7-19

سیدمحمد دورفرد؛ علاءالدین اعتماداهری؛ بدیع‌الزمان مکی‌آل‌آقا