دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، اسفند 1400 
ویژگی‌های روانسجی مقیاس شناخت اجتماعی در بین دانش آموزان

معصومه پاشانجاتی؛ رضا نیک بخش؛ فریده شریفی فر