دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، خرداد 1401 
اعتبار و روایی پرسشنامه شعردرمانی

صفحه 21-35

علی اکبر صلاحی؛ سهیلا خالقی تبار؛ محدثه آقابراری گاوزنی؛ مهسا ذوالفقاری؛ زهرا طریقت رام؛ مهدی غلامیان؛ شکوفه گلرخیان