دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-101 
3. ویژگی روان‌سنجی مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار

صفحه 1-12

رقیه نوری‌پور لیاولی؛ مجتبی حبیبی؛ نیکزاد قنبری؛ علی حسین زاده اسکوئی